Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najczęściej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii . Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.

Pełny tekst dokumentu Konferencji Episkopatu Polski można znaleźć tutaj:
episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

II Synod Archidiecezji Katowickiej sugeruje jeszcze bardziej pogłębioną formację.

Do sakramentu bierzmowania przystępuje zasadniczo młodzież klas ósmych (albo trzecich klas gimnazjum). Cele katechetyczne przygotowania do sakramentu bierzmowania określa Program nauczania religii.

„Droga bierzmowania” obejmuje dwa integralnie powiązane ze sobą okresy: trzyletnie przygotowanie do bierzmowania w klasach od szóstej do ósmej (albo przez cały czas nauki w gimnazjum); trzyletnią formację po bierzmowaniu (szkoła średnia).

W programie działań duszpastersko-katechetycznych podejmowanych w parafii w ramach „drogi bierzmowania” dla obu wymienionych okresów należy uwzględnić:

jako formy podstawowe:
– comiesięczną Eucharystię w intencji kandydatów oraz tych, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania; przed mszą świętą daje się młodzieży okazję do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania;
– comiesięczne spotkania w małych grupach pod kierunkiem świeckich animatorów;
– celebracje liturgiczne, nabożeństwa i tak dalej;
– cykliczne spotkania z rodzicami i świadkami bierzmowania;
jako formy uzupełniające:
– pracę metodą projektów lub innymi metodami wyzwalającymi kreatywność uczestników;
– udział w wolontariacie – zwłaszcza związanym z działalnością charytatywną i misyjną Kościoła;
– udział w spotkaniach i działaniach kościelnych ruchów i stowarzyszeń skupiających młodzież;
– spotkania mające na celu integrację młodzieży i tworzenie wspólnotowych więzów zarówno między uczestnikami przygotowania, jak i z parafią;
– wyjazdy i rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania.

Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest uczestnictwo w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania oraz w szkolnym nauczaniu religii przez cały okres przygotowania.

Decyzję o tym, czy kandydat jest odpowiednio przygotowany do przyjęcia sakramentu bierzmowania, podejmuje proboszcz w porozumieniu z duszpasterzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania, nauczycielem religii w szkole i animatorami grup przygotowania do bierzmowania.

Celebracja sakramentu bierzmowania powinna mieć miejsce w parafii za-mieszkania kandydata, najlepiej w okresie wielkanocnym.

 

Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.

Related Articles

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia NMP
ul. Kościelna 14
41-400 Mysłowice-Brzezinka

tel:  32 222 26 09 lub: 32 222 28 49
e-mail: brzezinka@katowicka.pl  
lub:  parafiabrzezinka@gmail.com


Klasztor Sióstr Jadwiżanek Wawelskich
(Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, CHR)
ul. Cmentarna 6
41-400 Mysłowice

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w AK

Ks. ŁUKASZ PŁASZEWSKI
kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
www: archidiecezjakatowicka.pl/kuria/delegat-ds-ochrony-dzieci-i-mlodziezy

Adres miejsca pracy:
Kuria Metropolitalna

ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach Brzezince reprezentowana przez proboszcza ks. Andrzeja Hoinkisa dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Katowickiej jest ks. Adam Zgodzaj – adres mailowy: iod@archidiecezjakatowicka.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes