Chrzest jest bramą sakramentów, konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do Kościoła.

Sakramentu chrztu św. udzielamy zasadniczo raz w miesiącu w pierwszą niedzielę na Mszy o godz. 15.30. Jest zaleceniem Kościoła, by chrztu św. udzielać w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii, by ukazać ścisły związek obu sakramentów.

Chrztu udzielamy dzieciom, których rodzice zamieszkują na terenie naszej parafii (są naszymi parafianami). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko u nas z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, do której należą. By przygotować się do chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i pobrać formularz do chrztu dziecka, potem dokładnie wypełnić go i dostarczyć do kancelarii parafialnej wraz z aktem urodzenia dziecka oraz zaświadczeniami od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę funkcję (pobranych z parafii, gdzie aktualnie mieszkają chrzestni). Jeśli chrzestni są naszymi parafianami nie potrzeba dostarczać tego zaświadczenia. Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii najpóźniej do piątku przed niedzielą, w czasie której udzielany jest chrzest.

Wymagania wobec rodziców dziecka

Chrztu św. udziela się dziecku na podstawie wiary rodziców dziecka. Wiara ma być nie tylko deklarowana, ale i praktykowana. Rodzice modlą się za dziecko (a w przyszłości razem z dzieckiem), uczestniczą co niedzielę we Mszy św., przystępują regularnie do spowiedzi św. i Komunii. Naturalną rzeczą jest, że mają ślub kościelny, by móc uczciwie w czasie obrzędów chrztu św. wyrzec się szatana i grzechu i wyznać wiarę. Jeśli nie mają ślubu kościelnego, to chrzest jest najlepszą okazją by uzdrowić konkubinat czy małżeństwo tylko cywilne, jeśli nie ma ku temu prawnej przeszkody (co do formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa).

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Wg nauki Kościoła chrzestny ma towarzyszyć dorosłemu w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Komunii św. oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych (oczywiście różnej płci). Nie może więc pełnić tej funkcji osoba żyjąca w konkubinacie, w związku niesakramentalnym czy „partnerskim”, a także osoba niepraktykująca wiary (brak niedzielnej Mszy św., nieprzystępowanie do spowiedzi i Komunii św.).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed niedzielną Eucharystią, w czasie której udzielamy chrztu, o godz.16.30 w salkach obok naszego probostwa.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W każdej chwili można wezwać kapłana do szpitala czy do domu. W razie nagłej konieczności każdy może udzielić chrztu tylko zwykłą wodą (nie musi być poświęcona) polewając trzykrotnie główkę dziecka i wypowiadając imię dziecka na początku i formułę sakramentalną: np. w wypadku dziecka o imieniu Andrzej będą to następujące słowa: ANDRZEJU, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.